Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIBAXIS|

REGISTRATIE- EN ACCEPTATIEVOORWAARDEN

 1. Door u te registreren voor een account om de Site of Sitediensten te gebruiken (een “ Account ”), door de Site of Sitediensten te gebruiken na de Ingangsdatum als u op de Ingangsdatum een Account had, of door te klikken om de Servicevoorwaarden te accepteren wanneer op de Site wordt gevraagd, gaat u ermee akkoord zich aan deze Overeenkomst en de andere Servicevoorwaarden te houden.
 2. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van de Site en de Sitediensten, moet u zich registreren voor een Account. Afhankelijk van de Gebruiksvoorwaarden van de Site zijn bepaalde delen van de Site beschikbaar voor Bezoekers van de Site, inclusief de gedeelten voordat uw Accountregistratie is geaccepteerd.
 3. Als u een account aanmaakt als werknemer of agent namens een bedrijf, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens uzelf en het bedrijf bindende contracten aan te gaan, inclusief de Servicevoorwaarden.
 4. Om u te registreren voor een account of om de site en sitediensten te gebruiken, moet u en verklaart u hierbij dat u zult voldoen aan alle licentie-, registratie- of andere vereisten met betrekking tot uw bedrijf, of het bedrijf waarvoor u handelt, en de commissie van diensten van onderaannemers; en (b) in elk geval een rechtspersoon bent of een individu dat 18 jaar of ouder is (of anderszins de meerderjarigheid heeft bereikt in het rechtsgebied waarin u zaken doet) en die juridisch bindende contracten kan aangaan.
 5. Om u te registreren voor een account om lid te worden van de site, moet u een gebruikersprofiel (“ Profiel ”) invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken over uw profiel en alle registratie- en andere formulieren die u op de site opent of aan ons verstrekt, en om uw informatie bij te werken om de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid ervan te behouden. U stemt ermee in geen valse of misleidende informatie te verstrekken over uw identiteit of locatie, uw bedrijf, uw vaardigheden of de diensten die uw bedrijf levert, en om dergelijke informatie te corrigeren die vals of misleidend is of wordt.
 6. U stemt ermee in dat u niet aan iemand anders zult vragen of toestaan om namens u, voor uw gebruik of in uw voordeel een account aan te maken, behalve dat een geautoriseerde medewerker of agent namens uw bedrijf een account kan aanmaken. Door andere Gebruikers toestemming te verlenen onder uw Account, inclusief als Teamlid of Agentschaplid, verklaart en garandeert u dat: (a) de Gebruiker bevoegd is om namens u op te treden; en (b) u bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de Gebruiker, inclusief voor verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het doen van betalingen en het aangaan van Servicecontracten en de Servicevoorwaarden. Als een dergelijke Gebruiker de Servicevoorwaarden schendt, kan dit van invloed zijn op uw vermogen om de Site en Sitediensten te gebruiken. Bij sluiting van een Account kan LIBAXIS een of alle gerelateerde Accounts sluiten.
 7. Wanneer u zich registreert voor een Account, wordt uw Account onderworpen aan verificatie, inclusief maar niet beperkt tot de verificatie van een of meer officiële overheids- of juridische documenten die uw identiteit, uw locatie en uw vermogen om namens uw account op te treden bevestigen. zaken doen op LIBAXIS.
 8. U machtigt LIBAXIS, rechtstreeks of via derden, om alle onderzoeken in te stellen die nodig zijn om uw identiteit en locatie te valideren en uw eigendom van uw e-mailadres of financiële rekeningen te bevestigen, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Wanneer daarom wordt gevraagd, moet u ons onmiddellijk volledige informatie over uzelf en uw bedrijf verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, het verstrekken van officiële overheids- of juridische documenten. Tijdens de verificatie kunnen sommige accountfuncties tijdelijk beperkt zijn. Wanneer een verificatie succesvol is voltooid, worden de accountfuncties hersteld.
 9. Elke persoon die de Site gebruikt, moet zich registreren voor een eigen account. Wanneer u zich registreert voor een Account, wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord voor het Account te kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het beschermen en handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in uw gebruikersnaam of wachtwoord met niemand te delen en, als u een rechtspersoon bent die geen natuurlijk persoon is, uw gebruikersnaam en wachtwoord alleen te delen met een persoon die bevoegd is om uw Account te gebruiken. U geeft LIBAXIS toestemming om aan te nemen dat elke persoon die de Site gebruikt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, u bent of bevoegd is om namens u op te treden. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt of kennis krijgt van enig ongeoorloofd gebruik van uw Account of enige ongeoorloofde toegang tot het wachtwoord voor een Account. U stemt er verder mee in om het account niet te gebruiken of in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een andere gebruiker van de site als (a) u niet bevoegd bent om beide te gebruiken of (b) het gebruik de Servicevoorwaarden zou schenden.

 1. DOEL VAN LIBAXIS en CONTRACTUELE RELATIE

De Site is een centrum voor softwareoplossingen waar klanten online allerlei softwarediensten kunnen kopen.

LIBAXIS neemt alle verantwoordelijkheid voor de gevraagde softwareoplossingen op zich, hetzij door haar team, hetzij via onderaannemers die professionals zijn in hun vakgebied. Als Gebruikers besluiten een Servicecontract af te sluiten, gelden de hieronder beschreven voorwaarden . 

Servicecontracten 

Als een Klant besluit een Servicecontract af te sluiten, is het Servicecontract een contractuele relatie rechtstreeks tussen de Klant en LIBAXIS. In gevallen waarin het gevraagde werk door LIBAXIS wordt uitbesteed aan derden, verliest dit artikel zijn geldigheid niet.

De servicecontracten kunnen alleen worden voltooid als de klant een door LIBAXIS verleende dienst aanvraagt en de voorwaarden van die dienst door de partijen op het voorstelformulier zijn bevestigd.

Daarom bestaat het juridische kader van het Servicecontract uit twee delen;

 1. algemene voorwaarden
 2. Het voorstelformulier is door twee partijen bevestigd. (aangeduid als bijlage bij deze algemene voorwaarden)

Terwijl deze Algemene Voorwaarden de algemene juridische voorwaarden van de Diensten van LIBAXIS bevatten, benadrukt het voorstelformulier dat door de partijen wordt bevestigd de specifieke technische en juridische details van de besloten werkzaamheden. Daarom zijn deze twee juridische documenten een onafscheidelijk en integraal onderdeel van elkaar.

Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of mag worden geconstrueerd om een partnerschap, joint venture, franchisegever/franchisenemer of werkgever-werknemerrelatie tot stand te brengen tussen LIBAXIS en een Gebruiker. 

 1. LIBAXIS-KOSTEN EN BETALING

LIBAXIS brengt gebruikers geen kosten in rekening voor het uitsluitend aanbieden en/of inschakelen van gebruikers om de Site te verkennen. LIBAXIS brengt klanten alleen kosten in rekening als er een project is bevestigd en geïnitieerd. De verschuldigde betaling en het beloningsschema worden bepaald door een voorstelformulier dat door beide partijen wordt bevestigd en waarin de details van de door LIBAXIS of haar onderaannemers uitgevoerde werkzaamheden worden verduidelijkt.

Het voorstelformulier bestaat uit technische specificaties van de gevraagde werkzaamheden, tijd en betalingsschema. LIBAXIS zal de betaling claimen volgens het door partijen bevestigde betalingsschema. Daarom wordt het Offerteformulier per project gedefinieerd als een dienstverleningsovereenkomst die qua Honoraria en betalingsvoorwaarden gebonden is aan deze algemene voorwaarden.

Als de Klant “in verzuim ” is, wat betekent dat de Klant de Vergoedingen of andere bedragen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn krachtens de Servicevoorwaarden, of een schriftelijke overeenkomst voor betalingsvoorwaarden waarin de Servicevoorwaarden zijn opgenomen (ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van LIBAXIS), LIBAXIS heeft recht op de rechtsmiddelen die in dit artikel worden beschreven, naast andere rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving of in een dergelijke schriftelijke overeenkomst. Om twijfel te voorkomen: de Klant wordt geacht in verzuim te zijn zodra zich een van de volgende situaties voordoet: (a) De Klant verzuimt de Vergoedingen op de vervaldag te betalen; (b) De Klant verzuimt het verschuldigde saldo te betalen of binnen een redelijke termijn, maar niet meer dan 30 dagen na het in rekening brengen van de kosten, een rekening aan te maken die geldig is nadat een creditcard of debetkaart is geweigerd of verloopt; (c) Klant verzuimt een door LIBAXIS aan Klant opgestelde factuur binnen de overeengekomen termijn of, indien geen termijn is overeengekomen, binnen 30 dagen te betalen; (d) De Klant initieert een terugboeking bij een bank of andere financiële instelling, resulterend in een door LIBAXIS in rekening gebracht bedrag voor de Vergoedingen of een ander bedrag omdat dit wordt teruggeboekt naar de Klant; of (e) Klant andere acties onderneemt of nalaat enige actie te ondernemen die resulteert in een negatief of achterstallig saldo op de rekening van Klant.

Indien de Klant in verzuim is, kunnen wij, zonder voorafgaande kennisgeving, de Account van de Klant tijdelijk of permanent sluiten en de toegang van de Klant tot de Site en Sitediensten intrekken, met inbegrip van de bevoegdheid van de Klant om de Site te gebruiken om eventuele aanvullende betalingen te verwerken, Servicecontracten aan te gaan of enige vorm van betaling te verkrijgen. aanvullende diensten via de site. Klant blijft echter verantwoordelijk voor alle bedragen die ontstaan op openstaande Projecten op het moment dat er als gevolg van het verzuim een beperking op de Account van Klant wordt gesteld. Zonder andere beschikbare rechtsmiddelen te beperken, moet de Klant LIBAXIS op verzoek alle verschuldigde bedragen betalen, vermeerderd met rente over het uitstaande bedrag van anderhalf procent (1,5%) per maand of de maximale rente toegestaan door de toepasselijke wetgeving, plus advocaten. ' vergoedingen en andere incassokosten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen LIBAXIS of haar dochterondernemingen, zonder voorafgaande kennisgeving, het gehele of een deel van het bedrag dat op een account verschuldigd is, in rekening brengen; verschuldigde bedragen te verrekenen met andere bedragen die van de Klant zijn ontvangen of die door LIBAXIS of een andere Gelieerde Vennootschap voor de Klant worden aangehouden; passende rapporten opstellen aan kredietinformatiebureaus en wetshandhavingsautoriteiten; en samen te werken met kredietinformatiebureaus en wetshandhavingsautoriteiten bij elk onderzoek of vervolging.

LIBAXIS garandeert niet dat de Klant de Vergoedingen van de partners kan of zal betalen en LIBAXIS is niet aansprakelijk voor de vergoedingen van de partners als de Klant in verzuim is. Als LIBAXIS geld terugkrijgt van een Klant die in verzuim is op grond van deze Sectie, zal LIBAXIS elk deel dat toerekenbaar is aan de Partnervergoedingen aan de toepasselijke partner uitbetalen voor zover dit nog niet door de Klant is betaald of door LIBAXIS is gecrediteerd via een Betalingsbeschermingsprogramma.

De Klant erkent en stemt ermee in dat LIBAXIS de kosten in rekening zal brengen of zal afschrijven van de door de Klant aangegeven Betaalmethode. De afschrijving of afschrijving is niet-restitueerbaar, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. Klant erkent en stemt er ook mee in dat de Servicevoorwaarden voorzien in een geschillenbeslechtingsproces als manier voor Klant om geschillen op te lossen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt de Klant er daarom mee in om zijn creditcardmaatschappij, bank of andere aanbieder van Betaalmethoden om welke reden dan ook niet te vragen om projectkosten of andere kosten die op grond van de Servicevoorwaarden in rekening zijn gebracht, terug te vorderen. Een terugvordering in strijd met de voorgaande verplichting is een wezenlijke schending van de Servicevoorwaarden. Als de Klant een terugboeking initieert die in strijd is met deze Overeenkomst, stemt de Klant ermee in dat LIBAXIS de terugboeking kan betwisten of in beroep kan gaan en incassomaatregelen tegen de Klant kan instellen en andere maatregelen kan nemen die zij passend acht. 

Betaalmethoden 

Om bepaalde Sitediensten te kunnen gebruiken, moet Klant accountgegevens opgeven voor ten minste één geldige Betaalmethode.

De Klant machtigt hierbij LIBAXIS, indien van toepassing, om creditcardautorisaties uit te voeren op alle door de Klant verstrekte creditcards, om creditcard- en bankgegevens of andere financiële gegevens op te slaan als consistente betalingsmethode van de Klant, en om de creditcard van de Klant (of een andere Betaalmethode) in rekening te brengen ) voor de projectkosten en eventuele andere bedragen die verschuldigd zijn onder de Servicevoorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onderworpen aan ons Privacybeleid, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we bepaalde externe leveranciers en dienstverleners kunnen gebruiken om betalingen te verwerken en uw Betaalmethode-informatie te beheren.

Door via de Site informatie over de Betaalmethode te verstrekken en betalingen met de Betaalmethode te autoriseren, verklaart, garandeert en verbindt de Klant dat: (a) de Klant wettelijk bevoegd is om dergelijke informatie te verstrekken; (b) Klant is wettelijk bevoegd om betalingen te doen via de Betaalmethode(n); (c) als de Klant een werknemer of agent is van een bedrijf of persoon die eigenaar is van de Betaalmethode, wordt die Klant door het bedrijf of de persoon geautoriseerd om de Betaalmethode te gebruiken om betalingen te doen op LIBAXIS; en (d) dergelijke acties zijn niet in strijd met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik door de Klant van dergelijke Betaalmethode(n) of de toepasselijke wetgeving.

Wanneer de Klant via de Site een betaling autoriseert met behulp van een Betaalmethode, verklaart en garandeert de Klant dat er voldoende geld of tegoed beschikbaar is om de betaling met behulp van de aangegeven Betaalmethode te voltooien. Voor zover verschuldigde bedragen op grond van deze Overeenkomst of de andere Servicevoorwaarden niet kunnen worden geïnd via de Betaalmethode(n) van Klant, is Klant als enige verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke bedragen op andere manieren.

LIBAXIS is niet aansprakelijk jegens een Gebruiker als LIBAXIS een transactie niet voltooit als gevolg van een limiet door de toepasselijke wetgeving of uw financiële instelling, of als een financiële instelling er niet in slaagt een creditering of debitering uit te voeren naar of van een rekening die is gekoppeld aan een dergelijke Betaalmethode. . LIBAXIS zal commercieel redelijke inspanningen leveren om met dergelijke betrokken Gebruikers samen te werken om dergelijke transacties op te lossen op een manier die consistent is met deze Overeenkomst.

Conversie van euro's en vreemde valuta 

De Site en de Sitediensten werken in EURO. Als de betaalmethode van een gebruiker in een andere valuta dan de EURO luidt en valutaconversie vereist om betalingen in EURO te doen of te ontvangen, kan de Site de wisselkoersen voor vreemde valuta weergeven die LIBAXIS momenteel beschikbaar stelt om ondersteunde vreemde valuta naar EURO om te zetten. Deze wisselkoersen voor vreemde valuta worden regelmatig aangepast op basis van de marktomstandigheden. Houd er rekening mee dat de valutawisselkoersen waartegen wij of onze dochterondernemingen vreemde valuta verkrijgen doorgaans anders zullen zijn dan de wisselkoersen die op de Site worden aangeboden. Elke Gebruiker kan, naar eigen goeddunken en op eigen risico, toestemming geven voor het in rekening brengen, debiteren of crediteren van zijn Betaalmethode in een ondersteunde vreemde valuta en de conversie van de betaling naar EURO tegen de wisselkoers voor vreemde valuta die op de Site wordt weergegeven. Een lijst met ondersteunde vreemde valuta is beschikbaar op de site. Als het omrekenen van vreemde valuta nodig is om een betaling in EURO uit te voeren en LIBAXIS of haar dochteronderneming, indien van toepassing, de vreemde valuta niet ondersteunt of als de Gebruiker de omrekening van een dergelijke betaling niet autoriseert tegen de omrekeningskoers van vreemde valuta die op de Site wordt weergegeven, zal LIBAXIS of een van onze dochterondernemingen zal de Betaalmethode van de Gebruiker in EURO's in rekening brengen, debiteren of crediteren en de Betaalmethode-aanbieder van de Gebruiker zal de betaling omzetten tegen een wisselkoers voor vreemde valuta die is geselecteerd door de Betaalmethode-aanbieder van de Gebruiker. De aanbieder van de Betaalmethode van de Gebruiker kan ook rechtstreeks kosten in rekening brengen bij de Betaalmethode, zelfs als er geen sprake is van valutaconversie. De autorisatie door de Gebruiker van een betaling met behulp van een wisselkoers voor vreemde valuta die op de Site wordt weergegeven, is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. LIBAXIS en onze dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor valutaschommelingen die optreden bij het factureren of crediteren van een betaalmethode die in een andere valuta dan de EURO luidt. LIBAXIS en onze dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor valutaschommelingen die optreden bij het ontvangen of verzenden van betalingen.

 1. NIET-OMCIRCUMVENTIE

U erkent en gaat ermee akkoord dat de projecten kunnen worden uitgevoerd door de partners van LIBAXIS, die bestaat uit freelancers en onderaannemers. LIBAXIS ontvangt alleen de Servicekosten van een klant volgens de betalingsvoorwaarden van een door beide partijen overeengekomen voorstelformulier.

Daarom gaat u ermee akkoord om gedurende 24 maanden vanaf het begin van een LIBAXIS-relatie (de “ Niet-ontwijkingsperiode ”) de Site te gebruiken als uw exclusieve methode om alle betalingen voor werk direct of indirect met die partner of partner aan te vragen, te doen en te ontvangen. die voortvloeit uit uw relatie met die partner en om de op de Site aangeboden betalingsmethoden niet te omzeilen, tenzij u een vergoeding betaalt om de relatie van de Site te verwijderen (de “ Conversievergoeding ”). Voor alle duidelijkheid: als u, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, zich niet heeft geïdentificeerd en niet werd geïdentificeerd door een andere persoon via de Site, bijvoorbeeld als u en een andere Gebruiker samenwerkten voordat ze elkaar op de Site ontmoetten, geldt de Niet-Omzeilingsperiode is niet van toepassing. Als u de Site gebruikt als werknemer, agent of vertegenwoordiger van een ander bedrijf, dan is de Niet-omzeilingsperiode van toepassing op u en andere werknemers, agenten of vertegenwoordigers van het bedrijf of zijn opvolger wanneer u in die hoedanigheid handelt met betrekking tot het andere bedrijf. gebruikers.

Ter illustratie en niet ter beperking van het voorgaande, stemt u ermee in om:

 • Een aanbod of verzoek van partijen die via de Site zijn geïdentificeerd, aanbieden of vragen of accepteren om op een andere manier dan via de Site een contract aan te gaan, te huren, te factureren, te betalen of betalingen te ontvangen.
 • Factuur of rapporteer op de Site of in een Conversievergoeding verzoek om een factuur- of betalingsbedrag dat lager is dan het feitelijk overeengekomen, gemaakte of ontvangen bedrag tussen Gebruikers.
 • Verwijs een Gebruiker die u op de Site heeft geïdentificeerd naar een derde partij die geen Gebruiker van de Site is, met als doel het doen of ontvangen van betalingen anders dan via de Site.

U stemt ermee in om LIBAXIS onmiddellijk op de hoogte te stellen als iemand u voorstelt om betalingen te doen of te ontvangen anders dan via de Site, in strijd met deze Sectie, of als u ongevraagd contact ontvangt buiten de Site. Als u op de hoogte bent van een schending of potentiële schending van deze niet-ontwijkingsovereenkomst, dient u een vertrouwelijk rapport in bij LIBAXIS via de op de site genoemde communicatiekanalen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat een schending van enige bepaling in deze Sectie een wezenlijke schending van de Servicevoorwaarden is. Uw account kan permanent worden opgeschort en in rekening worden gebracht als u deze sectie schendt. 

  5. COMMUNICEREN VIA DE SITE; GEEN CONTACTGEGEVENS DELEN 

Gebruikers gaan ermee akkoord de communicatiediensten die beschikbaar zijn op de Site te gebruiken om met andere Gebruikers te communiceren voordat ze een Servicecontract aangaan. U stemt ermee in dat u, voordat u een Servicecontract aangaat, (a) LIBAXIS zult gebruiken als de enige manier om met andere Gebruikers te communiceren; (b) uw directe contactmiddelen (hieronder gedefinieerd) niet zal verstrekken aan een andere Gebruiker of een andere persoon die u via de Site heeft geïdentificeerd of waarmee u bent geïdentificeerd; (c) geen directe contactmiddelen van een andere gebruiker zal gebruiken om te proberen of te communiceren met, te vragen, contact op te nemen of de contactgegevens van een Gebruiker te vinden buiten LIBAXIS; (d) de contactgegevens van een andere Gebruiker niet via openbare middelen zal vragen, verstrekken of proberen te identificeren; en (e) u zult geen middelen voor direct contact opnemen (hieronder gedefinieerd) of middelen waarmee uw contactgegevens kunnen worden ontdekt in een profiel, voorstel, vacature, uitnodiging of pre-hire-communicatie via de communicatiediensten van de site (inclusief in elk geval in elk bijgevoegd bestand), tenzij anders bepaald op de Site.

Voor doeleinden van de Servicevoorwaarden betekent “Maat voor direct contact” alle informatie waarmee een andere persoon rechtstreeks contact met u kan opnemen, inclusief maar niet beperkt tot telefoonnummer, e-mailadres, fysiek adres, een link naar een contactformulier of een formulier waarin contact wordt aangevraagd informatie, een link naar een managementsysteem voor sollicitanten of middelen om een voorstel of sollicitatie in te dienen buiten de Site, of enige informatie waarmee een gebruiker contact met u kan opnemen op sociale media of een andere website of platform of applicatie die een communicatiemiddel bevat, zoals zoals Skype, Slack, Wechat of Facebook. Om twijfel te voorkomen: informatie is een middel tot direct contact als het een andere gebruiker in staat zou stellen de bovenstaande informatie te identificeren via andere bronnen, zoals door naar een website te gaan waarop een e-mailadres staat of door u te identificeren op sociale media, zoals via Facebook of LinkedIn.

U erkent en gaat ermee akkoord dat een schending van enige bepaling van deze Sectie een wezenlijke schending van de Servicevoorwaarden is. Uw account kan permanent worden opgeschort als u deze sectie schendt.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als LIBAXIS, naar eigen goeddunken, vaststelt dat u deze Sectie heeft overtreden, LIBAXIS of haar dochterondernemingen, voor zover maximaal toegestaan door de wet, uw Betaalmethode (inclusief rente) in rekening kunnen brengen, indien toegestaan door de wet, waarmee u akkoord gaat. om binnen 30 dagen te betalen, uw account te sluiten en uw autorisatie voor het gebruik van de site en sitediensten in te trekken, en/of u alle verliezen en kosten in rekening te brengen (inclusief alle tijd van de werknemers van LIBAXIS) en redelijke uitgaven (inclusief advocatenhonoraria) gerelateerd aan het onderzoeken van een dergelijke inbreuk en het innen van dergelijke vergoedingen.

 1. RECORDS VAN NALEVING

Gebruikers zullen (a) documenten aanmaken en bijhouden om de voldoening van hun respectieve verplichtingen onder deze Overeenkomst te documenteren, inclusief, maar niet beperkt tot, hun respectieve betalingsverplichtingen en de naleving van belasting- en arbeidswetten, en (b) kopieën van dergelijke documenten aan LIBAXIS verstrekken op verzoek. Niets in deze subsectie vereist of zal worden opgevat als een verplichting voor LIBAXIS om toezicht te houden op de naleving door een Gebruiker van deze Overeenkomst, de andere Servicevoorwaarden of een Servicecontract. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken, opslaan en back-uppen van uw bedrijfsdocumenten. Deze Overeenkomst en eventuele registratie voor of daaropvolgend gebruik van de Site kunnen niet worden geïnterpreteerd als het creëren van enige verantwoordelijkheid van LIBAXIS voor het opslaan, back-uppen, behouden of verlenen van toegang tot informatie of gegevens voor een bepaalde periode.

 1. UITSLUITING VAN GARANTIE

U GAAT ERMEE AKKOORD NIET TE VERTROUWEN OP DE SITE, DE SITEDIENSTEN, ENIGE INFORMATIE OP DE SITE OF HET VERVOLG VAN DE SITE. DE SITE EN DE SITEDIENSTEN WORDEN GELEVERD “AS IS” EN OP “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. LIBAXIS GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SITE, DE SITEDIENSTEN, WERKPRODUCT, GEBRUIKERSINHOUD OF ENIGE ACTIVITEITEN OF ITEMS DIE VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICEVOORWAARDEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST LIBAXIS ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN MOGELIJK NIET ALLE VOORGAANDE BEPERKINGEN OP GARANTIES TOE, DUS IN DIE MATE ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. SECTIE (PERIODE EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST) OMVAT HET ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE GEBRUIKER TEGEN LIBAXIS MET BETREKKING TOT ENIGE GEBREKEN, NIET-OVEREENKOMST OF ONTEVREDENHEID

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LIBAXIS is niet aansprakelijk, en u stemt ermee in ons niet verantwoordelijk te houden, voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de Servicevoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot:

 • uw gebruik of uw onvermogen om onze Site of Sitediensten te gebruiken;
 • vertragingen of verstoringen van onze Site of Sitediensten;
 • virussen of andere kwaadaardige software verkregen door toegang te krijgen tot of te linken naar onze Site of Sitediensten;
 • glitches, bugs, fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in onze Site of Sitediensten;
 • schade aan uw hardwareapparaat als gevolg van het gebruik van de Site of Sitediensten;
 • de inhoud, acties of inactiviteit van het gebruik van de Site of Sitediensten door derden;
 • een opschorting of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw Account;
 • uw behoefte om praktijken, inhoud of gedrag aan te passen of uw verlies of onvermogen om zaken te doen als gevolg van wijzigingen in de Servicevoorwaarden.

BOVENDIEN ZULLEN LIBAXIS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ONZE LICENTIEGEVERS OF ONZE DERDE DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF INDIRECTE KOSTEN OF SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PROCESKOSTEN , INSTALLATIE- EN VERWIJDERINGSKOSTEN, OF VERLIES VAN GEGEVENS, PRODUCTIE, WINST OF ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIBAXIS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ONZE LICENTIEGEVERS EN ONZE DERDE DIENSTVERLENERS JEGENS GEBRUIKERS VOOR ELKE CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE ANDERE SERVICEVOORWAARDEN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET LAAGSTE VAN: (A) 2.500 EURO; OF (B) ENIGE KOSTEN DIE DOOR LIBAXIS WORDEN INGEHOUDEN MET BETREKKING TOT DIENSTENCONTRACTEN WAARBIJ DE GEBRUIKER BETROKKEN WERD ALS KLANT OF FREELANCER OF BEDRIJFSPARTNER GEDURENDE DE PERIODE VAN ZES MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT ELKE OORZAAK VAN RECHT, WELKE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE ANDERE SERVICEVOORWAARDEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE KOSTEN OF SCHADE EN ZELFS ALS DE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD, NIET HUN ESSENTIËLE DOEL VOLDOEN. SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN STAAN NIET ALLE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN TOE, DUS IN DIE MATE ZIJN SOMMIGE OF AL DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

 1. VRIJWARING

U zult LIBAXIS, onze gelieerde ondernemingen en onze respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en agenten (elk een “ Gevrijwaarde Partij ”) schadeloos stellen, verdedigen en schadeloos stellen voor alle Gevrijwaarde Claims (hieronder gedefinieerd) en Gevrijwaarde Aansprakelijkheden (hieronder gedefinieerd) met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) het gebruik van de Site en de Sitediensten door u of uw agenten, inclusief eventuele betalingsverplichtingen of verzuim (beschreven in Paragraaf 6.4 (Niet-betaling )) opgelopen door het gebruik van de Sitediensten; (b) elk Werkproduct of Gebruikersinhoud die is ontwikkeld, geleverd of anderszins gerelateerd aan uw gebruik van de Sitediensten; (c) elk Servicecontract dat door u of uw agenten is aangegaan, inclusief, maar niet beperkt tot, de classificatie van een Partner als een onafhankelijke contractant of het niet naleven van IR35, inclusief het niet verstrekken van een aanduiding aan LIBAXIS met inbegrip van nauwkeurige informatie over de toepasbaarheid van IR35; de classificatie van LIBAXIS als werkgever; eventuele arbeidsgerelateerde claims, zoals claims met betrekking tot de beëindiging van het dienstverband, discriminatie op het werk, intimidatie of vergelding; en alle claims voor onbetaalde lonen of andere compensaties, overuren, ziekteverlof, vakantie- of vakantiegeld, pensioenuitkeringen, werknemersvergoedingen, werkloosheidsuitkeringen of andere werknemersvoordelen; (d) het niet naleven van de Servicevoorwaarden door u of uw agenten; (e) het niet naleven van de toepasselijke wetgeving door u of uw agenten; (f) nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude door u of uw agenten; en (g) laster, smaad, schending van privacyrechten, oneerlijke concurrentie of inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of beschuldigingen daarvan voor zover veroorzaakt door u of uw agenten. Voor de doeleinden van dit artikel 12 omvatten uw agenten elke persoon die kennelijk de bevoegdheid heeft om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van uw account, wat blijkt uit het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Gevrijwaarde claim ” betekent alle claims, schade, aansprakelijkheden, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en alle gerelateerde kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met een claim, rechtszaak, procedure, eis of actie die is ingesteld door u of een derde partij of andere gebruiker tegen een gevrijwaarde partij.

Gevrijwaarde aansprakelijkheid ” betekent alle claims, schade, aansprakelijkheden, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en alle gerelateerde kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met enige claim, rechtszaak, procedure, eis of actie die is ingesteld door een Gevrijwaarde Partij tegen u of een derde partij of andere Gebruiker.

 1. OVEREENKOMSTDUUR EN BEËINDIGING

Beëindiging 

Tenzij zowel u als LIBAXIS uitdrukkelijk anders overeenkomen of een lopend project door partijen is bevestigd, kan ieder van ons deze Overeenkomst naar eigen goeddunken, op elk moment, zonder uitleg, beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de ander, wat zal resulteren in de beëindiging van ook de andere Servicevoorwaarden, tenzij anders bepaald. U kunt een schriftelijke kennisgeving sturen naar legal@LIBAXISdigitaal.com. In het geval dat u deze Overeenkomst op de juiste manier beëindigt, wordt uw recht om de Site en Sitediensten te gebruiken automatisch ingetrokken en wordt uw Account gesloten.

Als LIBAXIS partij is bij een Servicecontractrelatie met de Klant. De Gebruiker begrijpt en erkent dat de beëindiging van deze Overeenkomst (of een poging om deze Overeenkomst te beëindigen) geen beëindiging of anderszins impact heeft op een Servicecontract of Project dat tussen partijen is aangegaan. Als u probeert deze Overeenkomst te beëindigen terwijl u een of meer openstaande Projecten heeft, gaat u ermee akkoord (a) dat u LIBAXIS hierbij opdracht geeft om eventuele openstaande contracten te sluiten; (b) u blijft gebonden aan deze Overeenkomst en de andere Servicevoorwaarden totdat al dergelijke Projecten op de Site zijn gesloten; (c) LIBAXIS zal doorgaan met het uitvoeren van de Sitediensten die nodig zijn om een open Project of gerelateerde transactie te voltooien; en (d) u blijft verplicht om alle opgebouwde maar onbetaalde bedragen vanaf de datum van beëindiging of vanaf de sluiting van openstaande Servicecontracten, afhankelijk van welke datum later valt, aan LIBAXIS te betalen voor Sitediensten of andere bedragen die u verschuldigd bent onder de Servicevoorwaarden.

Zonder de andere rechten of rechtsmiddelen van LIBAXIS te beperken, kunnen we, maar zijn we niet verplicht, de toegang tot de Site of Sitediensten tijdelijk of voor onbepaalde tijd intrekken of beperken, uw registratie weigeren, of uw toegang tot de Site permanent intrekken en weigeren om enige of alle Sitediensten aan u als: (i) u de letter of de geest van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst of andere bepalingen van de Servicevoorwaarden schendt; (ii) wij vermoeden of merken dat u ons valse of misleidende informatie hebt verstrekt; (iii) wij zijn van mening, naar eigen goeddunken, dat uw acties juridische aansprakelijkheid kunnen veroorzaken voor u, onze Gebruikers, of LIBAXIS of onze dochterondernemingen; kan in strijd zijn met de belangen van de site of de gebruikersgemeenschap; of er kan sprake zijn van illegale of illegale activiteiten; of (iv) wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, juridische procedure of wetshandhaving. Als uw account tijdelijk of permanent gesloten is, mag u de site niet gebruiken onder hetzelfde account of een ander account, of u opnieuw registreren onder een nieuw account zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIBAXIS. Als u probeert de Site onder een ander Account te gebruiken, behouden wij ons het recht voor om het beschikbare geld op dat Account terug te vorderen en/of een beschikbare Betaalmethode te gebruiken om alle door u verschuldigde bedragen te betalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Accountgegevens bij sluiting 

Tenzij anders vereist door de wet, heeft u, als uw Account om welke reden dan ook wordt gesloten, geen toegang meer tot de gegevens, berichten, bestanden of ander materiaal dat u op de Site bewaart, en elke sluiting van uw Account kan het verwijderen van alle opgeslagen inhoud met zich meebrengen. op uw account waarvoor LIBAXIS op geen enkele wijze aansprakelijk is. LIBAXIS kan, naar eigen goeddunken en zoals toegestaan of vereist door de wet, een deel of al uw accountgegevens bewaren.

Overleving 

Nadat deze Overeenkomst is beëindigd, blijven de voorwaarden van deze Overeenkomst en de andere Servicevoorwaarden die uitdrukkelijk of door hun aard uitvoering overwegen nadat deze Overeenkomst is beëindigd of afloopt, van kracht en blijven volledig van kracht. De bepalingen die bijvoorbeeld arbitrage vereisen, audits toestaan, intellectuele eigendom beschermen, niet-ontduiking vereisen, schadeloosstelling, betaling van vergoedingen, terugbetaling en beperkingen van aansprakelijkheid uiteenzetten, hebben elk, door hun aard, beoogde prestaties of observatie na beëindiging van deze Overeenkomst. Zonder enige andere bepaling van de Servicevoorwaarden te beperken, ontslaat de beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, u of LIBAXIS niet van verplichtingen die vóór de beëindiging van deze Overeenkomst zijn aangegaan of die daarna kunnen ontstaan met betrekking tot enig handelen of nalaten voorafgaand aan een dergelijke overeenkomst. beëindiging.

Migratie

Partijen kunnen na beëindiging van de overeenkomst overeenkomen dat de gegevens van de klant van de server worden gemigreerd naar een andere server, dan wel dat het token aan de cliënt wordt overhandigd, waarmee de klant de gegevens kan migreren.
Voor deze dienst dient dan wel een aparte overeenkomst te worden aangegaan, waarbij LIBAXIS haar kosten in rekening kan brengen.

 1. GESCHILLENPROCES EN TOEPASSINGSGEBIED, RECHTSKEUZE

Als er een geschil ontstaat tussen u en LIBAXIS of onze dochterondernemingen, is het ons doel om het geschil snel en kosteneffectief op te lossen. Dienovereenkomstig, tenzij u zich afmeldt zoals bepaald in deze sectie hieronder, gaan u, LIBAXIS en onze dochterondernemingen ermee akkoord om elke claim, geschil of controverse op te lossen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, de andere Servicevoorwaarden, uw relatie met LIBAXIS (inclusief maar niet beperkt tot geclaimd dienstverband bij LIBAXIS of een van onze gelieerde ondernemingen of opvolgers), de beëindiging van uw relatie met LIBAXIS of de Sitediensten (elk een “ Claim ”) in overeenstemming met deze Sectie

De gebruiksvoorwaarden van de site, de overige servicevoorwaarden en elke claim worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen en met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. van goederen (CISG); mits.

Informele geschillenbeslechting 

Voordat u een verzoek tot arbitrage voor een claim indient, komen u en LIBAXIS overeen om elkaar eerst op de hoogte te stellen van de claim. U stemt ermee in om LIBAXIS op de hoogte te stellen van de Claim op tav: Gelderlandhaven 2T, 3433PG Nieuwegein, Nederland of per e-mail naar cs@LIBAXIS.com en LIBAXIS stemt ermee in u een kennisgeving te sturen op het e-mailadres dat bij ons bekend is (in in elk geval een “ Kennisgeving ”). U en LIBAXIS zullen dan een informele, vrijwillige oplossing van de claim zoeken. Elke Kennisgeving moet relevante accountinformatie, een korte beschrijving van de Claim en contactinformatie bevatten, zodat u of LIBAXIS, indien van toepassing, de Claim kan beoordelen en kan proberen de Claim informeel op te lossen. Zowel u als LIBAXIS hebben vanaf de datum van ontvangst van de Kennisgeving 60 dagen de tijd om de claim van de andere partij informeel op te lossen, waardoor, indien succesvol, verdere actie niet nodig is.

 1. ALGEMEEN

Deze Overeenkomst, samen met de andere Servicevoorwaarden en een servicecontract (voorgekomen als bevestigd voorstelformulier) beschrijft de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en LIBAXIS met betrekking tot het onderwerp hiervan en daarvan, en annuleert en vervangt alle eerdere of hedendaagse discussies, overeenkomsten, verklaringen, garanties en andere communicatie tussen u en ons, schriftelijk of mondeling, voor zover deze op enigerlei wijze betrekking hebben op het onderwerp hiervan en daarvan. De sectiekoppen in de Servicevoorwaarden zijn uitsluitend opgenomen ter referentie en hebben geen bindend effect. Hoewel LIBAXIS de Servicevoorwaarden heeft opgesteld, verklaart u dat u voldoende tijd heeft gehad om de Servicevoorwaarden door te nemen en te beslissen of u ermee akkoord gaat. Als er onduidelijkheid of twijfel over de intentie of interpretatie van de Servicevoorwaarden ontstaat, zal er geen vermoeden of bewijslast ontstaan ten gunste of in het nadeel van u of LIBAXIS vanwege het auteurschap van enige bepaling van de Servicevoorwaarden.

Wijzigingen; Vrijstelling 

Geen enkele wijziging of wijziging van de Servicevoorwaarden zal bindend zijn voor LIBAXIS, tenzij deze zijn overeengekomen in een schriftelijk instrument dat is ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van LIBAXIS of door LIBAXIS op de Site is geplaatst. E-mail vormt geen schriftelijk instrument zoals bedoeld in deze sectie. Ons nalaten om op te treden met betrekking tot een schending door u of anderen doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot daaropvolgende of soortgelijke schendingen. We kunnen niet garanderen dat we actie zullen ondernemen tegen alle inbreuken op deze Gebruikersovereenkomst.

Toewijsbaarheid 

De Gebruiker mag de Servicevoorwaarden, of enige van zijn rechten of verplichtingen hieronder, niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LIBAXIS in de vorm van een schriftelijk instrument ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van LIBAXIS. LIBAXIS kan deze Overeenkomst en de andere Servicevoorwaarden overdragen zonder toestemming van de Gebruiker. Elke poging tot toewijzing of overdracht in strijd met deze subsectie is nietig. Behoudens de voortdurende beperkingen zijn de Servicevoorwaarden bindend voor en komen ten goede aan de opvolgers, erfgenamen en toegestane opdrachten van de partijen. 

Deelbaarheid; interpretatie 

Indien en voor zover enige bepaling van deze Overeenkomst of de andere Servicevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling of een dergelijk deel daarvan niet van kracht zijn wat betreft het rechtsgebied waarin deze van toepassing is. onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar in de mate van onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid en zal worden geacht gewijzigd te zijn voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving om zo het maximale effect te geven aan de bedoelingen van de partijen. De onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling in dat rechtsgebied heeft op geen enkele wijze invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling in een ander rechtsgebied of van enige andere bepaling in welk rechtsgebied dan ook.

Overmacht 

De partijen bij deze Overeenkomst zijn niet verantwoordelijk voor het niet nakomen of enige vertraging in de nakoming van enige verplichting hieronder gedurende een redelijke periode als gevolg van arbeidsonlusten, ongevallen, branden, overstromingen, telecommunicatie- of internetstoringen, stakingen, oorlogen, rellen. , opstanden, blokkades, overheidsdaden, overheidsvereisten en -regelgeving of beperkingen opgelegd door de wet of andere omstandigheden die buiten de redelijke controle van een dergelijke partij liggen.

Heersende taal en locatie 

De Nederlandstalige versie van de Servicevoorwaarden zal in alle opzichten worden gecontroleerd en zal prevaleren in geval van eventuele inconsistenties met eventuele vertaalde versies. De Site wordt beheerd en beheerd vanuit onze faciliteiten in Nederland.

Toestemming voor het gebruik van elektronische gegevens 

In verband met de Gebruiksvoorwaarden van de Site heeft u mogelijk het recht om bepaalde documenten van LIBAXIS of onze dochterondernemingen, zoals contracten, mededelingen en mededelingen, schriftelijk te ontvangen, of kunnen wij deze anderszins verstrekken. Om uw gebruik van de Site en de Sitediensten te vergemakkelijken, geeft u ons toestemming om deze gegevens elektronisch aan u te verstrekken in plaats van in papieren vorm.